ALGEMENE VOORWAARDEN

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig door, omdat ze belangrijke informatie bevatten over uw wettelijke rechten, verplichtingen en rechtsmiddelen.

Door deze website te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, gaat u een overeenkomst aan met NORDIKA en gaat u akkoord met de volgende voorwaarden (“Voorwaarden”, “Terms and Conditions”), inclusief aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hierin wordt verwezen en/of die via een hyperlink toegankelijk zijn. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die de site doorbladeren, die verkopers, klanten, handelaars en/of bijdragers aan de inhoud zijn.

Uw toegang tot en gebruik van de site en uw aankoop en levering geschieden uitsluitend op eigen risico van de gebruiker. Door zich toegang te verschaffen tot, gebruik te maken van enig onderdeel van deze site of door onze producten te kopen, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Algemene Voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan dient u de website niet te bezoeken of gebruik te maken van de daarin aangeboden diensten. Indien deze voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

Gebruikers erkennen en bevestigen dat NORDIKA op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld als gebruikers zich niet houden aan de voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet- en regelgeving die van toepassing is op de collaboratieve economie.

Laatste update: 19 oktober 2020.

Deze voorwaarden (de “Voorwaarden”) vormen een juridisch bindende overeenkomst (de “Overeenkomst”) tussen u en NORDIKA en zijn van toepassing op uw toegang tot de site en op de producten die u via de site koopt.

Ons Privacybeleid en andere bepalingen, voorwaarden, voorschriften en/of beleidsregels die van toepassing zijn op uw gebruik en aankopen via de Site worden door middel van verwijzing in deze Overeenkomst opgenomen.

De termen NORDIKA, “wij”, “ons”, “onze” of “onze” die in deze Algemene Voorwaarden worden gebruikt, verwijzen naar de firma WANTO bvba, gevestigd te 1332 Genval, Rue des Ateliers 31, waarvan het BCE-nummer 0700.435.119 is, waarmee u een contract afsluit.

De manier waarop we persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken wordt beschreven in ons Privacybeleid.

 1. Algemene voorwaarden van onze e-commerce site

Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, verklaart u dat u de leeftijd van meerderjarigheid hebt bereikt in uw land, staat of provincie van verblijf, en dat u de capaciteit hebt om een contract af te sluiten en dat u ons toestemming hebt gegeven om elke minderjarige persoon onder uw hoede toe te staan deze site te gebruiken.

Het feit dat iemand een product koopt dat op de site te koop wordt aangeboden, houdt in dat hij of zij deze Algemene Voorwaarden volledig aanvaardt en dat de koper erkent dat hij of zij deze vóór de aankoop heeft ontvangen, gelezen en begrepen.

Het gebruik van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden is verboden, noch zult u bij het gebruik van de Service de wetten van uw rechtsgebied schenden (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Elke inbreuk of schending van deze Algemene Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

 1. Producten en/of diensten

2.1 Productaanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. In geval van een voorraadtekort vergoedt NORDIKA de klant de prijs van het bestelde en niet-beschikbare artikel (inclusief transportkosten).

2.2 De te koop aangeboden dennenbomen zijn natuurlijke producten, verkocht per maat.

Voor dennenbomen van minder dan 2 meter hoog: in stappen van 25 centimeter

Voor dennenbomen van meer dan 2 meter: bij 50 centimeter foucrchette

Wanneer de boom in een pot of op een kruis wordt besteld, wordt onder de grootte van de boom ook de steun verstaan.

2.3 De levensduur van een Nordmann spar is ongeveer drie weken, mits hij niet in de buurt van een warmtebron wordt geplaatst, wat de levensduur aanzienlijk zou verkorten.

2.4 De klant erkent dat een geleverde boom vochtig kan zijn. NORDIKA is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele vlekken of schade als gevolg van dit vocht.

2.5 De volgorde van de kerstversieringen omvat niet de installatie ervan.

2.6 De door de klant aangegeven plaats van levering en/of installatie dient redelijk toegankelijk te zijn.

De klant verbindt zich ertoe te controleren of de doorgang naar de plaats van installatie geschikt is voor de grootte van de bestelde boom. Ongeacht de grootte van de bestelde boom mag de toegang niet minder dan 1 meter breed zijn.

2.7 De afbeeldingen van de producten op de site www. Nordika.be zijn de meest getrouwe reproducties mogelijk.

 1. Wijziging

NORDIKA behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met dit artikel. Als we deze Algemene Voorwaarden wijzigen, zullen we de gewijzigde Algemene Voorwaarden op de site publiceren door de “Laatste bijgewerkte” datum bovenaan de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Ook zullen wij u ten minste dertig (30) dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen per e-mail op de hoogte stellen. Indien u niet akkoord gaat met de gewijzigde Algemene Voorwaarden, kunt u deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. Wij zullen u informeren over uw recht om de Overeenkomst te beëindigen in de e-mail kennisgeving. Indien u uw Overeenkomst niet vóór de ingangsdatum van de gewijzigde Voorwaarden opzegt en de toegang tot of het gebruik van de Site voortzet, wordt u geacht de gewijzigde Voorwaarden te hebben aanvaard.

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment de Service (en enig deel of inhoud van de Service) te wijzigen of te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst.

 1. Gereedschap en functies van derden

Wij kunnen u toegang verschaffen tot instrumenten van derden waarop wij geen toezicht, controle of invloed hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools op een “as is” en “as available” basis, zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn niet wettelijk aansprakelijk voor het gebruik van deze optionele instrumenten van derden.

Als u gebruik maakt van de optionele tools die op de Site worden aangeboden, doet u dit op eigen risico en naar eigen goeddunken, en dient u de voorwaarden te raadplegen waaronder dergelijke tools worden aangeboden door de van toepassing zijnde derde partij(en).

 1. Bestellen

5.1 Bedieningselementen

Bestellingen kunnen alleen worden geplaatst via de website www.nordika.be.

Om verder te gaan met een eerste bestelling moet de klant een klantaccount aanmaken, door het invullen van een registratieformulier met verplichte velden. Deze velden vertegenwoordigen informatie die nodig is voor het beheer van de bestelling(en) van de klant, alsook voor de commerciële relaties die een correcte afhandeling van de bestelling(en) mogelijk maken.

Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de informatie die tijdens de registratie wordt verstrekt, de bestelde producten, de bestelde hoeveelheden en de adressen en informatie die tijdens de bestelling worden verstrekt, nauwkeurig te controleren.

Online bestellingen op www.NODRIKA.be zijn veilig.

5.2 Orderbevestiging

Als NORDIKA een bestelling accepteert, zal zij de klant hiervan op de hoogte stellen door een orderbevestigingsmail te sturen naar het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven op zijn klantaccount.

De verkoop wordt als definitief beschouwd nadat de klant een e-mail heeft ontvangen ter bevestiging van de verzending, met vermelding van de verzending van de betreffende producten.

NORDIKA behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren om een legitieme reden, in overeenstemming met de geldende wetgeving. NORDIKA heeft dus het recht om elke abnormale bestelling of een te kwader trouw geplaatste bestelling te weigeren, en heeft dus het recht om elke bestelling te weigeren van een klant met wie een geschil bestaat over de betaling van een vorige bestelling met NORDIKA, of met elke andere handelaar.

5.3 Annulering van de bestelling

Annulering door NORDIKA

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon of per bestelling verminderen of annuleren. Op een niet-uitputtende manier kan een bestelling altijd door NORDIKA worden geannuleerd in geval van :

– Onbeschikbaarheid van het (de) bestelde product(en);

– de klant de bestelling niet binnen de gestelde termijn betaalt.

– overmacht (met name: onvoorzienbare vertraging van leveringen of gebrekkige leveringen van leveranciers) ;

Het is belangrijk om op te merken dat NORDIKA, vanwege het specifieke karakter van de online verkoop, op haar site niet de beschikbaarheid van alle producten in real time garandeert. In geval van tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid van een van de producten zal NORDIKA de bezoekers via haar site of door het sturen van een e-mail naar een door de klant opgegeven geldig e-mailadres informeren indien de klant reeds een bestelling voor het betreffende product heeft geplaatst. In het laatste geval zal NORDIKA de klant voorstellen om het bestelde product te vervangen door een gelijkwaardig product (kwaliteit en prijs), of om uw recht op herroeping uit te oefenen (annulering van uw bestelling).

Annulering door de klant

Om in aanmerking te komen, moet elk verzoek tot annulering van een bestelling worden ingediend:

– vóór de verzending van de producten

– niet later dan 3 uur nadat het is opgenomen. Na deze tijd zijn er geen annuleringen meer mogelijk.

5.4 Herroepingsrecht

5.4.1. Overeenkomstig artikel VI.53, 4° van het Wetboek van Economische Wetenschappen kan de consument het in artikel VI.47 van datzelfde Wetboek bedoelde herroepingsrecht niet uitoefenen voor producten die snel kunnen bederven, wat het geval is voor natuurlijke sparren. Elke bestelling van bederfelijke producten zal dus resulteren in de levering van het (de) bestelde product(en). Als de bestelling niet binnen een uur na de validatie door de klant wordt geannuleerd, is er dus geen materiële herroeping mogelijk. U wordt dan geacht binnen de wettelijke termijn afstand te hebben gedaan van het herroepingsrecht.

De bederfelijke aard van kerstbomen is inderdaad een uitzondering op het herroepingsrecht.

5.4.2 Voor artikelen die niet vatbaar zijn voor snelle bederf, is een herroepingsrecht mogelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling op het adres van de klant, aangegeven bij het plaatsen van de bestelling door de klant.

Om gebruik te maken van dit herroepingsrecht moet de klant eerst contact opnemen met de klantenservice van NORDIKA via info@nordika.be, met bijvoeging van een foto van het product. De klant moet dan het artikel of de artikelen in de originele verpakking binnen 14 dagen na ontvangst terugsturen naar het door de klantenservice aangegeven adres.

Voor open, niet verzegelde, vuile, onvolledige, beschadigde of niet-conforme artikelen wordt geen recht op teruggave verleend. In dit geval blijft de klant eigenaar van het product.

In geval van retournering binnen 15 dagen of minder, ontvangt de klant een terugbetaling per bankoverschrijving of creditcardteruggave (afhankelijk van de oorspronkelijke betaalwijze) ter hoogte van het bedrag van de geretourneerde producten, exclusief verzendkosten. Eventuele retourkosten zijn voor rekening van de klant. Leverings- en retourkosten zijn altijd voor rekening van de klant. Ongefrankeerde zendingen worden geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Het verzoek om terugbetaling wordt pas in behandeling genomen na ontvangst van de geretourneerde artikelen bij NORDIKA.

De goederen moeten worden teruggestuurd naar het volgende adres: NORDIKA (Wanto sprl) – Rue des Ateliers 31, 1332 Genval, België

5.4.3 In geval van herroeping van de bestelling wordt de reeds door de klant gedane en door NORDIKA geïncasseerde betaling terugbetaald, volgens dezelfde door de klant gekozen betalingswijze, verminderd met de verzendkosten en met uitsluiting van elke andere vergoeding of schadevergoeding. Deze terugbetaling zal gebeuren binnen een maximum van dertig (30) dagen vanaf de dag die volgt op de dag dat de klant zijn verzoek heeft ingediend.

 1. Prijzen

6.1 Vuurprijzen

6.1.1 De prijzen zijn aangegeven op de site, met een BTW-tarief van 6% voor dennenbomen. Deze prijzen worden vastgesteld op basis van de grootte van de boom, volgens een verdeling naar groottebereik (25 cm bereik voor bomen van minder dan 2 meter, 50 cm bereik voor bomen van meer dan 2 meter). Producten en diensten zijn inclusief BTW (incl. BTW).

6.2 Prijs van de accessoires

6.2.1 De prijzen zijn inclusief BTW (exclusief verzendkosten) en met een BTW-tarief van 21% voor accessoires. Producten en diensten zijn inclusief BTW (incl. BTW).

6.3 Leveringsprijzen

6.3.1 De prijzen van de leveringen, in gevallen waarin deze door de klant verschuldigd zijn, worden aangegeven inclusief BTW tegen het tarief van 21%.

6.4 De prijzen kunnen te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving door NORDIKA worden gewijzigd. NORDIKA verbindt zich ertoe dat de producten worden gefactureerd op basis van de tarieven die gelden op het moment van de orderregistratie, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum en effectieve betaling.

 1. Betaling

7.1 De door NORDIKA geaccepteerde betaalmethoden zijn :

Maestro creditcard

Visum

Mastercard

Paypal

Bancontact

7.2 In geval van een probleem met de wijze van betaling of indien de rekening van de gebruiker achterstallig is, kan NORDIKA de verschuldigde bedragen met andere middelen incasseren, inclusief maar niet beperkt tot het inschakelen van een incassobureau of een advocaat. NORDIKA kan een vertragingsrente van 10% per jaar en een vaste vergoeding van 15% van het onbetaalde bedrag in rekening brengen. De inningskosten zijn voor rekening van de gebruiker.

7.3 Elke door NORDIKA uitgeschreven factuur wordt door de klant definitief aanvaard indien deze niet binnen 8 dagen na ontvangst per aangetekende brief wordt betwist.

7.4 De verkochte producten blijven eigendom van NORDIKA tot de volledige betaling van de prijs.

7.5 De banktransacties worden beveiligd via het Mollie-betalingssysteem.

 1. Levering

8.1 Levering van Fir Bomen

8.1.1 Vuurbomen worden op afroep klaargemaakt en vanuit onze productielocaties verscheept. In uw belang kan de verzending worden vertraagd vanaf de datum die op het moment van bestelling is aangegeven, afhankelijk van de weersomstandigheden of informatie over verstoringen op het wegennet.

8.1.2 De leveringsdatum en het tijdsbestek dienen door de klant bij het plaatsen van de bestelling te worden gekozen. Deze informatie zal worden opgenomen in de e-mailbevestiging van de verzending.

8.1.3 De leveringen worden door NORDIKA uitgevoerd, maar NORDIKA kan verplicht worden om de bij de bestelling aangekondigde vervoerder te wijzigen indien een onvoorziene gebeurtenis de correcte levering van de bestelling zou kunnen belemmeren (staking, wegversperring …), indien deze meer geschikt blijkt te zijn voor de bestelling (volume, grootte en hoeveelheid), of in geval van onbeschikbaarheid van NORDIKA’s bezorgers.

8.1.4 De levering is gepland bij de ingang van het gebouw (begane grond) en op tijd, zoals aangekondigd op het moment van de bestelling.

8.1.5 In het belang van de optimalisatie behoudt NORDIKA zich het recht voor om contact op te nemen met de klant om een andere leveringsdag voor te stellen. De klant heeft het recht om te accepteren of te weigeren.

8.2 Levering van accessoires

8.2.1 Accessoires worden verzonden door BPOST.

8.3 Leveringsinformatie

8.3.1 In geval van een leveringsadres dat afwijkt van het factuuradres, is het aanbevolen om in de rubriek “levering” de contactgegevens van de contactpersoon te controleren om deze levering perfect uit te voeren.

8.3.2 In geval van een onvolledig of onjuist adres, weigering van de verpakking door de ontvanger of gebrek aan informatie waardoor het product niet tijdig aan de ontvanger kan worden geleverd, kan NORDIKA niet aansprakelijk worden gesteld.

8.4 Afwezigheid op het moment van levering

8.4.1 In geval van afwezigheid van de ontvanger op het moment van levering, of een gebrek aan informatie, wat een tweede levering impliceert, zal NORDIKA de kosten in verband met deze tweede levering in rekening brengen tegen een vast tarief van € 25,00 inclusief BTW.

8.4.2 Bij afwezigheid van de ontvanger op het moment van levering wijst NORDIKA elke verantwoordelijkheid af voor de versheid van het (de) geleverde bederfelijke product(en).

8.5 Leveringsincidenten

8.5.1 Leveringsvertraging

In het geval van een vertraging in de levering ten opzichte van de datum aangegeven op het moment van de bestelling, bedanken wij u om contact op te nemen met de klantenservice via het e-mailadres info@nordika.be, om een leveringsaanvraag te openen met de betreffende transporteur.

Voor leveringen van dennenbomen kan de leveringsdatum die op het bestelformulier is aangegeven, worden gewijzigd als de weersomstandigheden het niet mogelijk maken de bestelling in goede omstandigheden te verzenden.

Om een klacht te registreren bij de klantendienst is het noodzakelijk om uw contactgegevens, uw ordernummer, de referenties van het (de) product(en) dat (die) op de factuur staat (staan), te specificeren en de redenen voor uw klacht te specificeren.

8.5.3 Onvolledige of niet-conforme levering (door de vervoerder)

Het is mogelijk dat de verpakking beschadigd is of dat de inhoud ervan geheel of gedeeltelijk gestolen is. Als een dergelijke fout wordt gevonden, is het essentieel om deze te vermelden op de voucher van de vervoerder en het product te weigeren. In het geval dat een dergelijke fout wordt ontdekt na het vertrek van de vervoerder, is het ook noodzakelijk om deze anomalie te melden aan de klantenservice, per e-mail op info@nordika.be, met expliciete foto’s, binnen 24 werkuren na de weigering van de bestelling.

8.5.4 Onvolledige of niet-conforme levering (vanwege het bedrijf) :

Ondanks de bijzondere aandacht voor de voorbereiding van de bestellingen is het mogelijk dat er een fout optreedt (ontbrekend product,…). Als er een fout wordt gevonden, moet deze binnen 24 uur na ontvangst van de bestelling per e-mail worden gemeld aan info@nordika.be.

8.5.5 Verloren pakket

In het geval dat een pakket verloren gaat door een van onze vervoerders, moet de informatie zo snel mogelijk per e-mail worden gemeld aan info@nordika.be. NORDIKA zal dan overgaan tot een onderzoek van de betrokken diensten.

 1. Vandalisme, sabotage en schade

NODRIKA garandeert de installatie van de dennenbomen die op het ogenblik van de levering worden geplaatst, met de goedkeuring van de klant. Na levering blijven de bomen die beschadigd zijn door kwaadwilligheid, sabotage of vandalisme, de eventuele vervanging van het product of de producten de verantwoordelijkheid van de klant.

Ook bij sterke wind, aardbeving, extreem weer, oorlog, aanvallen, rellen, … kan NORDIKA niet garanderen dat de geplaatste bomen geen schade ondervinden. In alle gevallen is de klant verantwoordelijk voor eventuele vervanging.

 1. Klantenservice

10.1 Contact

Voor informatie, vragen of technische problemen kunt u contact opnemen met de klantenservice. Hetzij per e-mail op info@nordika.be, hetzij via het online formulier, dat beschikbaar is in de rubriek Contact op de website www.nordika.be.

10.2 Kennisgevingen

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, moet elke kennisgeving of andere communicatie naar NORDIKA worden gestuurd via e-mail info@nordika.be.

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden alle kennisgevingen of andere mededelingen die op grond hiervan zijn geautoriseerd of vereist, en die bestemd zijn voor gebruikers/klanten, door NORDIKA gedaan, hetzij per e-mail, hetzij door kennisgeving op de site. De datum waarop NORDIKA de kennisgeving verstuurt, wordt beschouwd als de datum van ontvangst.

 1. Intellectueel eigendom

Alle teksten, illustraties en foto’s op de website www.nordika.be zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie is daarom strikt verboden.

 1. Verantwoordelijkheid

12.1 De aangeboden producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving.

12.2 De eventuele installatie van de boom(en), indien de bestelling van de klant deze dienst omvat, vindt plaats onder leiding en verantwoordelijkheid van de klant of zijn vertegenwoordiger, zodra het personeel van NORDIKA op het aangegeven adres is aangekomen.

12.3 NORDIKA is niet aansprakelijk voor het niet nakomen van de gesloten overeenkomst in geval van onvoorziene en onoverkomelijke gebeurtenissen. Dit omvat niet, maar is niet beperkt tot: verstoring, volledige of gedeeltelijke staking, in het bijzonder van de postdiensten en transport- en/of communicatiemiddelen, overstroming, brand, slecht weer, coviduele maatregelen, …). Hetzelfde geldt voor een niet-nakoming als gevolg van de fout van de klant. Uiteraard verplicht NORDIKA zich om alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de uitvoering van het overeengekomen contract.

12.4 De producten die door NORDIKA voor directe verkoop worden aangeboden zijn de producten die op de website www.nordika.be, op de dag van de raadpleging van de genoemde website door de internetgebruiker, en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden worden vermeld.

12.5 NORDIKA neemt alleen middelenverbintenissen aan met betrekking tot gebruikers. NORDIKA stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de site, producten en diensten toegankelijk zijn in de beste omstandigheden van gebruikscomfort.

Een technisch probleem, zoals een virus, computerfout, kwaadwillige indringing of storing van de website en/of de software of databases die deze bevat, kan echter niet volledig worden uitgesloten. NORDIKA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade die de gebruiker lijdt bij het raadplegen van de gehele of een deel van de site of bij het downloaden van de gehele of een deel van de inhoud ervan, zelfs niet in geval van grove nalatigheid van NORDIKA.

Wanneer NORDIKA het nuttig acht om de kwaliteit van de aangeboden diensten te waarborgen, heeft NORDIKA het recht om de toegang tot de site te onderbreken voor onderhoudsdoeleinden. De gebruikers zijn zich bewust van de noodzaak om de site regelmatig te onderhouden. NORDIKA is dan ook niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg is van de onderbreking van de diensten voor het onderhoud van de site, zelfs niet in geval van grove nalatigheid van NORDIKA.

12.6 De keuze en aankoop van een product of dienst is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de klant. De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, in het bijzonder als gevolg van incompatibiliteit van de apparatuur, geeft geen aanleiding tot enige vergoeding, terugbetaling of aansprakelijkheid van NORDIKA, behalve in het geval van een bewezen verborgen gebrek, niet-conformiteit, gebrek of de uitoefening van het herroepingsrecht.

12.7 Hypertekstlinks kunnen verwijzen naar partnersites, die als enige verantwoordelijk zijn voor de inhoud ervan.

 1. Bijzonderheid van de producten, waarschuwing

Natuurlijke sparren zijn natuurlijke producten. Ze zijn dus uniek (door hun grootte, vorm,…), en zijn bederfelijk.

Een warmtebron in de buurt van een dennenboom kan zijn levensduur verkorten en de achteruitgang van zijn toestand versnellen.

Al onze verkochte producten zijn EEG gecertificeerd.

 1. Garantie

14.1 NORDIKA is aansprakelijk voor gebreken aan de goederen die in overeenstemming zijn met het contract en voor verborgen gebreken onder de voorwaarden van de artikelen 1641 tot 1649 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: “De verkoper is gebonden aan de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte goed die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het is bestemd, of die dit gebruik zo verminderen, dat de koper het niet zou hebben gekocht, of een lagere prijs zou hebben gegeven, als hij het had geweten. »

Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek: “De rechtsvordering die voortvloeit uit de gebreken, moet door de koper binnen een korte termijn worden ingesteld, afhankelijk van de aard van de gebreken en het gebruik van de plaats waar de verkoop is gesloten. »

14.2 NORDIKA verbindt zich er tevens toe om elke bestelde boom om te ruilen, binnen 10 dagen na levering van de boom, na ontvangst van een e-mail aan de klantenservice (info@nordika.be) met vermelding van de redenen en een foto die het ongenoegen van de klant rechtvaardigt. De boom wordt uitgewisseld door een boom met dezelfde kenmerken als die welke in de volgorde zijn gespecificeerd. De boom mag slechts één keer worden vervangen.

Dit doet geen afbreuk aan het recht van NORDIKA om de boom niet te vervangen en de klant de prijs van zijn bestelling te vergoeden (exclusief leverings- of afhaalkosten).

14.3 De retourzending van een product wordt alleen geaccepteerd als er een klacht en een voorafgaand verzoek, met een foto ter ondersteuning, is ingediend en als de koper de instructies van de klantenservice met betrekking tot deze retourzending opvolgt.

Na vaststelling van de niet-conformiteit van het product ten opzichte van het aanbod, zal NORDIKA overgaan tot een omruiling door een product van dezelfde referentie van een identieke of superieure kwaliteit, afhankelijk van de beschikbaarheid ervan. In dit geval behoudt de koper de mogelijkheid om een terugbetaling te vragen.

In geval van onbeschikbaarheid van het product zal NORDIKA de prijs terugbetalen, exclusief de leveringskosten.

 1. Gegevensbescherming

15.1 Opslag, verwerking en gebruik

Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant ermee akkoord dat NORDIKA de verzamelde gegevens van deze bestelling mag opslaan, verwerken en gebruiken voor de verwerking ervan.

15.2 Derdenbedrijven

Een deel van deze informatie kan in dit verband worden overgedragen aan de bedrijven die betrokken zijn bij de levering van de bestelde producten.

15.3 Naleving van de wetgeving

NORDIKA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PDSR) en andere wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

NORDIKA voldoet aan de wetgeving inzake de bescherming van de privacy. Voor meer informatie kunnen gebruikers het Privacybeleid lezen. Aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden van het Privacybeleid.

15.4 Beheer van persoonsgegevens door de klant

NORDIKA informeert klanten dat zij te allen tijde hun persoonlijke gegevens kunnen raadplegen, laten corrigeren of, als er goede redenen zijn, laten verwijderen.

15.5 Intrekking van de toestemming

Elke klant kan zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken. Hij kan te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van de gegevens die NORDIKA voor direct marketing doeleinden verwerkt. De klant kan zich beroepen op het recht om zijn toestemming in te trekken en op het recht om, zonder rechtvaardiging, schriftelijk bezwaar te maken met een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart, naar: info@nordika.be.

 1. Ongeldigheid en/of ontoepasbaarheid

Indien een van de clausules van deze Algemene Voorwaarden ongeldig, nietig of onafdwingbaar wordt verklaard, wordt deze clausule geannuleerd zonder dat de geldigheid en afdwingbaarheid van de gehandhaafde clausules wordt aangetast. De overige algemene voorwaarden blijven ongewijzigd, zijn volledig van kracht, behouden al hun gevolgen en blijven bindend en afdwingbaar.

 1. Toepasselijk recht, jurisdictie en geschillen

Dit contract wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht en is onderworpen aan het Belgische recht. De taal van dit contract is de Franse taal.

Bij geschillen tussen NORDIKA en een klant komen beide partijen overeen om te proberen het geschil in eerste instantie in der minne te schikken.

Zoniet erkennen zij voortaan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel en is enkel het Belgisch recht van toepassing.

Voor particulieren is de bevoegde rechtbank in geval van een geschil die van de woonplaats van de verweerder of, naar keuze van de verweerder, de plaats van de feitelijke levering van het product.

Updating…
 • Geen producten in je winkelmand.